Foto: Anita Andersson

Järnskogsfjället

"Lövrikt och kuperat landskap"

Järnskogsfjället är ett naturreservat. Landskapet är varierat, dramatisk kuperat och ligger på en höjd av 220-300 meter över havet. Stora nederbördsmängder och inflöde av fuktig luft ger sprickdalarna i Järnskogsfjället en alldeles speciell karaktär.

I reservatet förekommer vissa arter som annars bara skulle ses i det norska fjordlandskapet.

Naturreservatet Järnskogsfjället bildades för att bevara och återskapa den värdefulla livsmiljön lövrik barrnaturskog med död ved som är viktigt för flera olika arter.

I naturreservatet förekommer många olika lavar och mossor, även rödlistade och signalarter finns i området.

Tjäder och den hotande tretåiga hackspetten trivs i detta område.

 

HITTA HIT


Följ väg 177 söder om Koppom. 1 kilometer söder om Järnskogs kyrka svänger du västerut mot Skillingsfors.

Följ vägen 5 kilometer och sväng sedan vänster mot Östervallskog. Efter 7,5 kilometer kommer du till en skarp krök "Hårnålskurvan" nere i en dalgång. Nu är du framme vid reservatet.

För att komma till reservatets parkering så svänger du vänster mitt i kurvan, vid skylten ”Hårnålskurvan”. Följ den lilla grusvägen 1,6 kilometer, förbi sjön Stora Ryven och vidare söderut. Parkera på höger sida om vägen. Parkeringsytan ligger i reservatet.

Besöksanläggningar saknas på platsen.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmland.