Foto: Linda Stöberg

Kloften

"Njut av utsikten eller se om du kan hitta till "Helvetesgapet"

Berget Kloften är ett naturreservat. Reservatet ”Klöfta” på värmländska, reser sig 170 meter över havet vid sjön Östra Bakvattnet i norr, till 300 meter över havet på toppen av berget, vilket ger en fantastisk utsikt över sjöarna nedanför.


Njut av utsikten från toppen av Kloften eller se om du kan hitta till sprickan-"Helvetesgapet" för att citera sagan om Ronja Röverdotter! Området är till stora delar svårtillgängligt, vilket kan göra vandringen till en spännande upptäcksfärd.


Naturreservatet omfattar toppen av berget Kloften, några mindre murpartier samt den branta västsidan av berget.

Västbranten samt sprickan ner mot Klofttjärnet, är skarp, med block och bergväggar.

Marken nedanför västbranten är frisk till våt och det finns sumpskogspartier.


Naturreservatet bildades 2009 för att bevara de värdefulla livsmiljöerna hällmarkstallskog och lövrik barrnaturskog samt de arter som är typiska för miljötyperna.


De äldsta tallarna i reservatet är 250-300 år gamla. Lavfloran i reservatet är rik med förekomst av flera sällsynta och hotade arter. Bland flera lavar kan nämnas dvärgbägarlav och läderlappslav.

Läderlappslaven är en gelélav. Gelélavar är en av de främsta indikatorerna på att det finns höga naturvärden i skogsmark. Den rika tillgången på döda och döende träd gynnar bland annat tretåig hackspett och den hotade skalbaggen raggbock.

 

HITTA HIT


Vägbeskrivning från Arvika. Kör västerut på väg 172 förbi Sulvik mot Gränsjön ca 15 km.


Sväng höger vid Tomten och kör sedan ca 4 km, vägen går förbi Ormängen och Ördalsvägen, håll sedan höger vid Skruvtjärn för att fortsätta knappt en kilometer till den parkering som finns på vänster sida av vägen.

Trots det kuperade landskapet som till stora delar är svårtillgängligt finns det även relativt lätta områden att vandra i.

KARTA 

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmland.

2018