Foto: Anita Andersson Länsstyrelsen

Skutan

"Basiska mineraler ger en speciell flora av mossor och kärlväxter"

Skutan är ett naturreservat. Reservatet har uppmärksammats för sin rikedom på basiska mineraler, som ger en speciell moss- och kärlväxtflora i och nedanför branterna.

Naturreservatet Skutan är en del av en höjdrygg i nord-sydlig riktning med en höjd på mellan 180-280 meter över havet.

Åt öster i området finns kraftiga branter, söder och väster är mestadels beskuggade med mossbevuxna bergväggar.


Reservatet bildades 2006 för dess särskilt betydelsefulla lövskog och för att bevara ett variationsrikt sprickdalslandskap med sällsynta arter knutna till bergväggar, högörtsgranskog, lövträd, gamla och senvuxna träd samt död ved.


I reservatet förekommer hotade arter som bland annat vedtrappmossa, tagellav, raggbock och tretåig hackspett. Har du tur kan du få höra eller kanske se om du är riktigt tyst och försiktig tjäder, järpe, orre, pärluggla eller sparvuggla på din vandring i reservatet. 

 

HITTA HIT


Vägbeskrivning från Arvika.

Följ väg 172 mot nordväst tills du kommer till väg 177. Sväng vänster (söder) och fortsätt 12,5 kilometer.

Sväng in vid Mosstakan på vägen mot Ulvshuvdane och Ofredshöjden och fortsätt 2 kilometer till parkeringsplatsen som ligger på vänster sida vägen. 

Alternativ väg från Arvika följ väg 172 mot sydväst, ta av till höger (norr) på väg 177 mot Koppom, ta av till höger (öster) vid Mosstakan.

SERVICE


Information finns vid parkeringen och där leden passerar reservatsgränserna.

En gammal pilgrimsled passerar parkeringen och genomkorsar områdets västra del från söder till norr.

En parkering finns i reservatet.


KARTA


Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmland.

2018