Billan

"Stationär öring, flodkräfta, flodpärlmusslor och sällsynt bottenfauna"

Billan är ett vattendrag som går över gränsen mellan Sverige och Norge och avvattnar ett flertal norska sjöar och tjärnar bl.a. sjöarna Norra och Södra Bellingarna, för att sedan mynna i Vrångsälven.


I den övre delen av älven finns en rad kraftiga forsar och däremellan lugnare partier.  Älven omges till största delen av ett bergigt skogslandskap men längre söder ut blir landskapet flackare.

 

Sträckan mellan norska gränsen och sjön Ämten är klassad som ett Natura 2000-område, eftersom vattendraget är mycket viktigt för den hotade och fridlysta flodpärlmusslan.


I större delen av älven påträffas äldre musselindivider och delar av älven har stor frekvens av småmusslor.


Flodpärlmusslor förekommer från Slussåsen i söder och upp till Södra Bellingen i norr, vilket motsvarar en sträcka av ca 11 km varav ca 5 km är på den svenska sidan. Den långa sträckan med flodpärlmusslor är unik för Eda och hela länet.


Billan är oreglerad och saknar vandringshinder på den svenska sidan. Här finns även arter som strömstationär öring (vilket är en förutsättning för flodpärlmusslans fortplantning), flodkräftor och en sällsynt bottenfauna.

 

HITTA HIT


Från Charlottenberg ta väg 61 mot Kongsvinger.

Efter 5 km sväng höger mot Hovilsrud. Kör 5 km och ta sen vänster mot Billa. Fortsätt rakt  fram ungefär 4 km, sväng vänster ner mot en mindre skogsväg som leder fram till en öppen plats där bilen kan parkeras. Stigen till Billaälven tar c:a 10-15 min att gå.

Vid p-platsen finns informationstavlor om flodkräftanoch besöksplatsen vid älven samt en karta över området.

2018