Deletjärnsåsen

"Naturreservat med stort botaniskt och zoologiskt värde"

Deletjärnsåsen är ett naturreservat som gränsar mellan Eda och Årjängs kommun. Terrängen är mycket kuperad med gott om branter, lodytor och uppstickande berg. 


Reservatet karaktäriseras av en markant sprickdal, Gårdalen.

Väster om sprickdalen, i anslutning till Hornabborresjön, ligger en svagt välvd mosse.


Området hyser även fuktig granskog, flera små kärr och en liten tallmosse. 

Deletjärnsåsen besitter tre olika naturtyper. Dystrofa sjöar och små vatten dvs bruna skogssjöar, öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar och gammal skog med lång skogskontinuitet.


I de naturskogsartade skogsbestånden förekommer flera rödlistade arter av kryptogamer samt en rad signalarter, vilka indikerar lång skoglig kontinuitet. Tretåig hackspett häckar i området och tjäder och järpe iakttas regelbundet.

HITTA HIT


Vägbeskrivning från Arvika.

Kör mot Bengtsfors på väg 172 tills du kommer till väg 177.

Sväng höger mot Koppom (norr) på väg 177.

Kör 10 km norrut, sväng vänster mot Södra Lian, vid andra högeravfarten sväng höger.

Vid T-korsningen efter bron, sväng vänster.

Vid nästa korsning sväng höger upp mot en brant grusväg, fortsätt tills du når en vändplan.

 

SERVICE


Informationsskylt finns vid reservatgränsen närmast vändplanen.


KARTA 


Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmland.