Djupfors

"Lövrika skogsområden"

Nyckelbiotopen Djupfors sträcker sig från Djuptjärnet i norr och omfattar även sjöarna Fjällsjön och Öjenässjön ned till kommungränsen. Längs större delen av Fjällsjöns västra sida finns ett skogsområde med kraftigt inslag av vuxna lövträd på gamla fodermarker.


Näset ligger mellan Fjällsjön och Öjenässjön och hyser kalt berg med sprickor och skrevor på bergsryggarna.

Vid bergsryggen som sluttar mot väster finns, en för kommunen, en mycket ovanlig och artrik flora.

Detta beror på att bergsryggen innehåller lättvittrade mineraler.

De lövrika skogsområdena ger goda förhållanden för vedlevande insekter och de djur som livnär sig av dem som t.ex. hackspettar samt för hålbyggandefåglar som skogsduva.

Vid Fjällsjön och Öjenässjöns utloppsbäckar, Dalsälven och Öjenäsbäcken,finns bestånd med flodpärlmussla, flodkräfta och sjövandrande och stationär öring.

Beståndet med flodpärlmusslor i Öjenäsbäcken är en av Värmlands bästa flodpärlmussellokaler.

Flodkräftor förekommer även i Djuptjärnet, Öjenässjön och Gretjärnet.

HITTA HIT


Från Arvika ta riksväg 61 mot Charlottenberg och Kongsvinger.

Efter ungefär 15 km sväng av höger mot Fjäll/Myre.

Efter 2,5 km håll höger och fortsätt tills du kommer fram till skylten Fjäll.

Badplatsen har torrdass på platsen samt grillplats.