Fjällsberget

"Äldre skog med mäktiga bergsstup och lodytor"

Fjällsberget består av en 1 km lång brant med mäktiga bergsstup och raspartier. Områdets västra sida utgörs delvis av en ställvis lodrät bergvägg. En stor del av branterna utgör nyckelbiotoper.

Vid områden som är mest svåråtkomliga finns mycket få kulturspår och naturskogskaraktären är påtaglig.

Fjällberget ligger i närheten av naturreservatet Skutan vilket gör att området i sin helhet har en mycket stor variation av olika livsmiljöer.

Den branta terrängen med stora block och skyddande skog ger speciellt gynnsamma förhållanden för fuktigkrävande arter av framförallt mossor och lavar. Den hotade arten bokfjädermossa är hittad i denna del där klippväggarna har inslag av kalk och hyperit.

Bokfjädermossa är en sydlig art och växer framförallt i sluten bokskog.

Det är av yttersta vikt att skyddande träd finns framför och nedanför branterna för att denna mycket sällsynta art inte skall försvinna.

 

Från Koppom ta väg 177 mot årjäng, berget ligger ca 3,5 km efter Järnskogs kyrka på vänster sida.  

Besöksanordningar saknas på platsen.