Hovsten

"Ett representativt exempel på Järnskogsdalens bäckravinsystem"

Bäckdalsravinerna vid Hovsten med omkringliggande område utgör ett representativt exempel på Järnskogsdalens bäckravinsystem. Hagdalsbäcken är vittförgrenad och breder ut sig i ett stort grenverk av djupa raviner.

Delar av ravinerna är skogbeklädda medan övriga består av kulturmark.

I botten på varje ravin rinner en bäck vars storlek inte alls motsvarar ravinens dimensioner.

Vid Hovsten omges bäckravinerna av ett öppet odlingslandskap. På de plana ytorna mellan ravinarmarna finns odlingsmark, medan ravinsidorna i viss utsträckning utnyttjas som betesmark.

De öppna ravinarmarna utgör kärnan i landskapsbilden. De är också kulturhistoriskt värdefulla genom att de är naturliga betesmarker som aldrig har brukats för odlingsändamål.

Delar av den skogsklädda ravindelen bör vara lämpliga häckningslokaler för en rad fågelarter som t.ex. sångare och mesar.

 

HITTA HIT


Från Koppom ta av mot Hovsten, följ Brogatan tills du når Hovsten.

Besöksanordningar saknas på platsen.