Mellan Fjällen

"Äldre naturskogsartad skog med lodytor och bergsbranter"

Det mäktiga Mellanfjällen ligger i Beteds hemman i Järnskogs socken.

I öster omges fjället av Rösetjärnet och Kutjärn. Området består huvudsakligen av en ca 1 kilometer lång och mäktig västvänd bergsbrant med intilliggande skog. Väl uppe på höjden planar marken ut.


Terrängen är överallt mycket brant och ställvis med väldiga bergsstup.

På vissa ställen finns raspartier med stora stenblock som lossnat från branten.

Var försiktiga när ni går vid raskanterna!


I den övre delen av branten består skogen av äldre tall, några tallar är riktigt gamla och knotiga. Flera av dessa tallar är långt över 150 år. Ett inslag av gamla grova aspar och björkar finns.

En del död ved i form av lågor av löv finns i området samt enstaka stående död gran. Området utgörs av en nyckelbiotop samt ett område med biotopskydd.


Inom området ligger Naturpärlan "Klöftsprecka" som är en 40 meter lång spricka i berget. Sprickan är 1,5 meter bred och ungefär 15 meter hög.

HITTA HIT


Från Koppom ta väg 177 mot Årjäng ta sen vänster strax efter Järnskogs kyrka.

Besöksanordningar saknas på platsen.