Ördalen

"Lövträdsrik blandskog i bred dalgång med branta sidor"

Ördalen är en ca 1 kilometer lång, bred dalgång med branta sidor som länge varit uppmärksammad för sina höga naturvärden knutna till bäcken och de dramatiska sluttningarna längs Mjögesjöns stränder, i nord-sydlig riktning.

Längst upp på dalsidorna växer tall och i de nedre delarna gran.

Barrskogen är starkt uppblandad med löv. Bitvis dominerar lövträden.


Här finns lodytor och branter med mossblock, i olika storlekar, liggande nedanför själva branten. Det förekommer gamla senvuxna granar på ca 150 år i området med rik hänglavsflora. Området domineras av lövträdsrik blandskog.

Den väldiga bergssidan, Ördalsberget, öster om Mjögsjön är en nyckelbiotop med lövbrännekaraktär.


På vissa delar av området finns stort inslag av gamla, grova aspar med rik lavflora.

Från Arvika ta väg 172 mot Bengtsfors.

Kör i ungefär 2 mil tills du ser en avfart till vänster mot S Örsjön.

Passera avfarten och sväng höger efter ett fåtal meter.

Kör ungefär 3,6 km tills du når en T korsning.

Ta höger och kör ca 1,6 km tills du når en vändplan.

 


Besöksanordningar saknas på platsen.