Foto: Anita Andresson Länsstyrelsen

Påterudsskogen

"Skogsmark med gammal lövträdsrik barrskog"

Påterudsskogen är ett naturreservat. Reservatet är ett kuperat och varierat område som sträcker sig från sjön Rövattnet till Tisselmossarna.


Eftersom reservatet ligger en bit från väg är det relativt svårtillgängligt, men med stövlar tar du dig fram över myrar och bäckar.


Påterudsskogen är variationsrikt och har en mängd olika livsmiljöer, vilket skapar goda förutsättningar för olika lavar, mossor, svampar och vedlevande insekter att leva.


Värdefull, äldre, lövträdsrik barrskog med viktiga strukturer som död ved, lövträd och gamla grova träd gör att området är en viktig livsmiljö för t.ex. vitryggig hackspett och arter som har samma krav på sin omgivning.

Det finns ett flertal hotade arter samt signalarter i området, bl.a. tretåig hackspett, större flatbagge, brunpudrad nållav, lunglav, vedtrappmossa och kandelabersvamp.

 

HITTA HIT


Kör söderut från Koppom ca 3 km och sväng höger mot Skillingsfors.

Fortsätt ca 1 mil och sväng vänster mot Påterud/Strömsmark.

Fortsätt ca 5 km till Gettjärnet.

Där svänger du höger innan tjärnet och fortsätter ca 1 km fram till Rövattnet, reservatet syns på andra sidan sjön.

SERVICE

För att nå reservatet får man vandra över bäckar och myrar, så stövlar är bra att ha på sig.

KARTA

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmland.