peckstad

"Kalkbarrskog med örtrika bäckdrag"

Peckstad-Tobaksberget består till stor del av en nyckelbiotop.

På Tobaksbergets östsluttning finns, runt resterna av ett gammalt torp, en granskog med kraftigt inslag av löv och ett rikt fältskikt.

 

Området hyser ett stort antal växtarter som är ovanliga för trakten, både arter som har nordlig utbredning som fjälltolta och arter som har mer sydlig utbredning som t.ex. alm, ask, skogssallat och blåsippa.


Den fuktiga och varierande miljön med bl.a. mycket död ved och bäckskärningar, ger förutsättningar för rikt liv, både för vertebrater (ryggradsdjur) och evertebrater (ryggradslösa djur).Från Charlottenberg kör mot Kongsvinger på väg 61, efter ungefär 4,5 km sväng av till höger mot Hovilsrud. Kör 10,5 km till Häljeboda och bron över Jösseälven. Fortsätt på vägen i vänstersvängen kör ungefär 1 km och sväng av höger mot Bortan. Kör på vägen i ungefär 3,8 km och sväng sedan höger in på grusväg. Kör fram till en vändplan efter ca 2,3 km.

Besöksanordningar saknas på platsen.