Rammberget-Vadjungsed

"Ras och bergsbranter, äldre skogar och hagar"

Rammberget och Vadjungsedhöjden är två höjder med en dalbotten mellan sig med äldre naturskog, blandad med ädellövskog, kulturmarker och hagmarker. De två höjderna är två av kommunens absolut främsta mosslokaler.

Rammbergets långsträckta bergsbrant stupar i väster brant ned mot sjön Vadjungens yta. Här är moss- och lavfloran rik på både aspar och bergskanter. En bred och djup spricka delar Rammberget mitt itu. I söder mynnar denna spricka vid en stor förkastningsbrant på bergets sydvästra sida.

Nedanför branten finns ett blockrasfält. Blocken är mestadels mycket stora, ca 5x5 m. Blockraset är i stort sett vegetationsfritt. På den höga blockrasbranten finns lämpliga klipphyllor för klipphäckande fåglar som t.ex. korp, falkar och berguv. 

Berguven kan höras under tidig vår. Det förekommer en del fornlämningar i form av hällkistor öster om Rammberget. Från Rammbergets topp är utsikten över Skillingmarksdalen storslagen.

Vadjungsedshöjdens västra sidan utgörs av en mäktig förkastningsbrant med en rasbrant nedanför. Rasbranten har bildats av söndervittrade block och stenar som fallit från de lodräta bergväggarna. På Vadjungsedhöjden växer den ovanliga arten, för vår del i Värmland, blågröe.

Blågröe är en art som normalt växer i fjällen, på klippor och grusmarker. Miljövariationen är väldigt stor på Vadjungshöjden, det finns både löv- och tallskog, samt blandad skog.

 

Från Koppom ta väg 177 mot Årjäng, efter 2-3 km sväng höger mot Skillingsfors, efter ca 4,5km ta höger mot Näved/Badplats. 

Besöksanordningar saknas på platsen.