Skårsjöbranten

"Blockrika mossbelupna bergsbranter med gammal skog"

Skårsjöbranten består av en östvänd bergsbrant med mossbeklädd bergskant och är sedan 2006 fastställt av Länsstyrelsen till ett Natura 2000-område.


Den övre delen av branten består av gammal tallskog, vissa tallar är riktigt gamla och knotiga. Nedanför branten breder en skogsbeklädd platå ut sig för att sedan i öst slutta ner mot Gettjärnsbäcken.


På den östra sidan av bäcken är terrängen relativt flack och här kan man se flera kulturlämningar t.ex. husgrund, stengärdesgårdar samt odlingsrösen.

 

Skogen vid Skåresjöbranten är en gammal naturlig skog med rik moss-, svamp och lavflora.


Den höga variationen av trädslag ger en bra livsmiljö för insekter och därmed fågellivet, exempelvis hackspettar.


Gettjärnsbäcken är en fin skogsbäck med förekomst av öring. Flera signalarter som platt fjädermossa, grovfjädermossa och luddlav finns i området.


Även den fridlysta och rödlistade mossan nordisk klipptuss förekommer i Skårsjöbranten.

 

Från Koppom ta väg 177 mot Årjäng. Efter ca 3 km sväng åt höger mot Skillingsfors.

Efter ungefär 10 km sväng vänster mot Påterud. Fortsätt på grusvägen mot Skårsjön i ca 10 km. Skårsjön syns på vänster sida och Skårsjöbranten ligger till höger.

Besöksanordningar saknas.