Torgilsrudsälven

"Älvens forsande syrerika vatten gynnar rik biologisk mångfald"

Torgilsrudsälven är ca 4 km lång och sträcker sig mellan Nedre Lersjön i norr och ned till Torgilsruds odlingslandskap i söder där den förenar sig med Lillälven, som sedan rinner ut i Kölaälven.


Torgilsrudsälven är utpekad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten för sina höga vattenanknutna naturvärden.


I Torgilsrudsälven förekommer nyckelbiotoper som blockrika forsar, översilande klippor, fall, oreglerat sjöutlopp, höljor, tillrinnande vattendrag, och kvillområden.

HITTA HIT

Från riksväg 61 mellan Arvika och Charlottenberg, ca 4 kilometer söder om Charlottenberg, sväng västerut mot Köla.

Framme i Köla tar du höger i T-korsningen mot Skillingsfors. Efter ungefär 3 kilometer ta höger mot Torgilsrud.

 Inga besökasanordningar finns på platsen.