Vadjungen

"Lövrika områden i gammal jordbruksbyggd"

Vadjungen tillhör ett landskapsavsnitt som är typiskt för västra Värmland, en dalgång som sträcker sig i nord-sydlig riktning med vattendrag och odlingsmarker i dalbotten och skogsklädda höjdsträckningar utmed sidorna.

Dalgången sträcker sig ända in till Norge och utmed den långa dalen ligger ett sammanhängande vattensystem, ofta breder vattendraget ut sig och bildar ett system med sjöar.


En stor del av Vadjungens omgivningar är en gammal jordbruksbygd med en lång tradition av hävdade marker i form av odlings, betes och slåttermarker.

I Vadjungens omgivningar finns ett stort antal nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt.


I Vadjungens nordvästra delar letar sig en underjordisk vattenkälla fram.

Nedanför branten finns stora blocksamlingar och terrängen är mycket svårframkomlig.


Vid Korpefjället ligger flera lämningar i form av värn, bunkrar och ett fältsjukhus i fasta berget från andra världskriget.

 

Dessa lämningar tillhörde alla Grävbacka norra skans, en av de 120 skansar som fanns i Värmland under andra världskriget.

HITTA HIT

Från Koppom ta väg 177 mot Årjäng, efter 2-3 km sväng höger mot Skillingsfors, efter ca 4,5km ta höger mot Näved/Badplats. 

 

SERVICE

I områdets östra del går en pilgrimsled från norr till söder genom området, den är markerad genom rödmålade stenar och röda markeringar.

Badplatsen vid sjöns södra ände har torrdass och grillplats.