Foto: S-Å Berglind Länsstyrelsen

Naturreservatet Tallmon

"Tallmon och Vrångsälvens djupa dalgångar är minnen från en svunnen geologisk tid"


Naturreservatet Tallmon är ett kommunalt naturreservat som bildades 2010 för att man skulle kunna bevara och utveckla områdets natur- och friluftsvärden. Området är c:a 70 hektar och präglas av höga naturvärden och en särpräglad topografi.Naturområdet ligger i anslutning till samhället Charlottenberg och dess handelspark och shoppingcenter.

Området har ett nätverk av stigar samt en elljusslinga på 2,5 km. Efter stigarna finns bänkar att vila på, spänger och broar vid våta partier samt vindskydd  med eldstad för rast och matlagning.

I början av området ligger raststugan Tallmostugan som är öppen för allmänheten. På sandmon runt stugan växer tvåhundraåriga tallar. Sandmon övergår sedan i ett ravinlandskap med fuktig granskog och ganska stort inslag av lövträd i ravinernas inre. Där pressas källflöden ur marken tack vare den rikliga tillgången på kallkällor. En av dom är Karl XII: källa. Om Tallmons historik, flora och fauna och mycket annat kan ni läsa på informationstavlorna som är uppsatta efter stigarna  i området .

Efter Vrångsälven ligger biodammen som byggts för att minska fosforutsläppet från reningsverket. Efter stigen som löper längs dammen finns olika holkar uppsatta, rastplatser med bänk-bord, vindskydd och informationstavlor om djurlivet runt dammen och hur en biodamm fungerar.

En kraftledningsgata, småvägar och elljusbanan skapar ledningskorridorer med stort ljusinsläpp vilket är gynnsamt för ett rikt insektsliv av sandlevande och solälskande arter. I anslutning till kraftledningsgatan förekommer Värmlands landskapsinsekt brun gräsfjäril.

I den norra delen av området, vid Morastforsen, finner ni ingången till Natur-och Kulturstigen som efter stigen har information om områdets natur och kulturvärden.

Tallmon är ett tätortsnära 

 

Vid riksväg 61, i rondellen mitt emot infarten till samhället Charlottenberg. Skylt Tallmon.  

P-plats finns i anslutning till Tallmons informationscentral, bakom ishallen

I Naturreservatet finns bland annat vandringsleder, rastplatser, vindskydd med eldstad, fågel- och bävertorn efter Vrångsälven och information om områdets naturvärden och historik.

Den nybyggda raststugan "Tallmostugan" som ligger 100 meter från startplatsen i området är öppen året runt för allmänheten.

Naturreservatet förvaltas av Eda Kommun

2018