Ungdomens källa

Gråberget

"I stora delar av området finns tallar med brandljud"


Naturreservatet Gråberget består huvudsakligen av två berg Svartingen och Gråberget. Den högsta toppen av Gråberget ligger på 340 meter, nedanför berget är höjden 240 meter ovanför havet.


Skogen är till största delen hällmarkstallskog, med inslag av gransumpsskog.

På de flackare delarna i reservatet finns flera myrar.En del av reservatet består av gammal naturskog.


Naturreservatet bildades 2009 för att bevara de värdefulla livsmiljöerna bergbranter och rasbranter, små skogbeväxta sprickdalar med rik kryptogamflora samt växt- och djursamhällen.


I delar av området finns tallar med brandljud. Brandljud är en stamskada på träd som orsakas av värme från en skogsbrand. Barken faller av och veden blottas, om trädet överlever branden börjar skadan övervallas.

Vägbeskrivning från Arvika.

Kör nordväst på väg 172 tills du kommer till väg 177.

Sväng vänster (söder) och fortsätt 12,5 kilometer. Sväng in vid Mosstakan på vägen mot Saxebyn.Fortsätt mot N Svartningstjärn.

Sväng höger vid tjärnen och fortsätt 950 meter. Sväng vänster uppför backen. Parkera på vänster sida av vägen.

Alternativ väg från Arvika. Följ väg 172 mot sydväst. Sväng höger (norrut) på väg 177 för att komma till Mosstakan. 

Parkering på vänster sida av vägen. I området finns kulturspår i form av jordkula, skogskojor, fångstgropar samt spår av en gammal väg.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmland.

2018