Foto: Anita Andersson

Järnskogsfjället

"Lövrikt och kuperat landskap"

 

Stora nederbördsmängder och inflöde av fuktig luft ger sprickdalarna i Järnskogsfjället en alldeles speciell karaktär.

Landskapet är varierat, dramatisk kuperat och ligger på en höjd 220-300 meter över havet.


I reservatet förekommer vissa arter som annars bara skulle ses i det norska fjordlandskapet.

Naturreservatet Järnskogsfjället bildades för att bevara och återskapa den värdefulla livsmiljön lövrik barrnaturskog med död ved som är viktigt för flera olika arter.

Det ska gynna och bevara typiska växter och djur.


I naturreservatet förekommer många olika lavar och mossor, även rödlistade och signalarter finns i området.

Tjäder och den hotande tretåiga hackspetten trivs i detta område.

Följ väg 177 söder om Koppom. 1 kilometer söder om Järnskogs kyrka svänger du västerut mot Skillingsfors.

Följ vägen 5 kilometer och sväng sedan vänster mot Östervallskog. Efter 7,5 kilometer kommer du till en skarp krök "Hårnålskurvan" nere i en dalgång. Nu är du framme vid reservatet.

För att komma till reservatets parkering så svänger du vänster mitt i kurvan, vid skylten ”Hårnålskurvan”. Följ den lilla grusvägen 1,6 kilometer, förbi sjön Stora Ryven och vidare söderut. Parkera på höger (väster) sida om vägen. Parkeringsytan ligger i reservatet.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmland.

2018