Kvickneåsen

"Reservatet bevarar död ved som ger liv"

 

Naturreservatet Kvickneåsen består av äldre granskog med inslag av gamla aspar och björkar.


Den rika förekomsten av grova lövträd och död ved, både i form av stående solbelysta döende träd och torrträd och beskuggade fuktiga, liggande, döda träd, gör Kvickneåsarna extra intressant för lavar, svampar, mossor, vedinsekter och fåglar.


Reservatet bildades för att bevara den värdefulla livsmiljön västlig taiga med betydande inslag av gamla lövträd, så att området skall ge förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av hotade och sällsynta arter i landskapet samt säkra livsmiljöer för tretåig hackspett och tjäder.


Syftet är även att göra området tillgängligt för allmänheten för att besökare ska kunna se och uppleva områdets livsmiljöer.

 Från Charlottenberg följ riksväg 61 norrut till Eda, ta höger mot Häljeboda/Håvilsrud. Efter knappt 11 km är du i Häljeboda och ser sjön Vällen på vänster hand.

Efter bron över sjöns utlopp ta direkt till höger, efter ytterligare 40 meter ta till höger igen, efter knappt 300 meter välj höger. Fortsätt drygt 400 meter och välj sedan vänster. Vägen går nu mellan odlingsmark och skogsmark.

Fortsätt 1700 meter och ta sedan till höger. Efter att du passerat vattendraget ta vänster. Efter ytterligare 2,2 km längs med Borgsjön är du på en vändplan där besöksparkering kommer att anordnas, med vägvisning via en markerad led som efter 700 meter uppför berget tar dig till reservatet.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmland.

2018