Norra Lien

"Variationsrikt sprickdalslandskap med hotade och sällsynta arter"

 

Norra Lien är ett varierat och småkuperat landskap som ligger på en höjd 220-320 meter över havet. I det varierade landskapet finns barrnaturskog, tallskog, sumpskog och små sjöar och myrar. Naturreservatet ligger i det väst- Värmländska spricklandskapet med mellanliggande höjdryggar.

Genom hela området rinner flera små bäckar. Reservatet bildades 2004 för att bevara den värdefulla naturmiljön och de sällsynta arterna som finns i Norra Lien. Området har nyttjats till säterdrift och spår av detta finns i form av öppna gläntor och två gamla säterleder som har rustas upp.

Reservatet har ett stort värde för fågelfaunan genom sin rika variation på naturtyper, vilket ger speciella förutsättningar som livsmiljöer för exempelvis tjäder. Den hotade hackspettsarten tretåig hackspett finns i detta område.

I sprickdalens sluttningar växer grovstammig, till stora delar en naturskogsartad granskog, vilket ger en rik förekomst av död ved och mossor i området. 

Vägbeskrivning från Arvika. Kör väster på väg 172 tills du kommer till väg 177. Sväng höger mot Koppom (norr) på väg 177 och fortsätt 3,5 kilometer.

Sväng vänster mot Håltebyn och kör 1,6 kilometer.

Sväng vänster vid Mölnerud Bäcken och fortsätt 4,9 kilometer. Håll vänster in på Norra Lien Vinningsbacken, kör 138 meter.

Vid sjön Rinnen håll höger i korsningen och kör 1,6 kilometer. Parkera vid Nordlisätern. 

Två nyligen upprustade säterleder går genom området, en sommarled och en vinterled.

Sommarleden genom södra delen av området har nyligen iordningställts. Tillrättalagd parkeringsplats saknas.

Det går dock att parkera på parkeringsplatsen vid Nordlisätern. 

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmland.