Brun Gräsfjäril Foto: Sven- Åke Berglind Länsstyrelsen

naturreservatet Tallmon

"Tallmon och Vrångsälvens djupa dalgångar är minnen från en svunnen geologisk tid"


Tallmon är ett tätortsnära naturområde som ligger i anslutning till samhället Charlottenberg och dess handelspark och shoppingcenter.

Området har ett nätverk med stigar, vandringsleder och ett 2,5 km långt elljusspår. Tallmon har höga naturvärden och en särpräglad topografi med såväl sandmo, raviner, branter som vattendrag.

Tallmon domineras av sandiga hedmarker, jordarten består i en stor del av området av ren sand. I december 2010 fattade kommunfullmäktige beslut om att bilda Naturreservatet Tallmon.

I området finns bl.a kulturlämningar i form av Morast skans och Nolby skans, ett skyttevärn sedan unionsupplösningen.

En kraftledningsgata, småvägar och elljusbanan skapar ledningskorridorer med stort ljusinsläpp vilket är gynnsamt för ett rikt insektsliv av sandlevande och solälskande arter. I anslutning till kraftledningsgatan förekommer Värmlands landskapsinsekt brun gräsfjäril.

I den norra delen av området, vid Morastforsen, finner ni ingången till Natur-och Kulturstigen som efter stigen har information om områdets natur och kulturvärden.

Vid riksväg 61, i rondellen mitt emot infarten till samhället Charlottenberg. 

I Naturreservatet finns bland annat vandringsleder, rastplatser, vindskydd med eldstad, fågel- och bävertorn efter Vrångsälven och information om områdets naturvärden och historik.

Den nybyggda raststugan "Tallmostugan" som ligger 100 meter från startplatsen i området är öppen året runt för allmänheten.

Naturreservatet förvaltas av Eda Kommun

2018