Gullrosas berg Naturreservat

Naturreservat en kilometer sydost om Skillingsfors.

Reservatet som är 53 hektar, består huvudsakligen av en stor nyckelbiotop av typen hällmarkstallskog, med kringliggande sprickdalsgranskog och sumpskogspartier. Hittills har elva rödlistade arter observerats i området, de flesta knutna till gamla lövträd (ex. veckticka, gräddticka, läderlappslav), andra är tallved (ex.dvärgbägarlav). Området nyttjades in på 1960-talet för skogsarbete.

Arrangör
Eda Kommun
Box 66
67322 Charlottenberg
kommun@eda.se
+46 57128100


http://www.eda.se
http://www.visiteda.se

Namn
Gullrosas berg

Adress Skillingsfors

Beskrivning
Hela området är kuperat och består av nord-sydligt orienterade sprickdalar med mellanliggande tallbevuxna höjdryggar. Östra och västra gränserna ligger på 180 m.ö.h., medan högsta åsen når upp till 250 m.ö.h.

Vägbeskrivning
Från Köla följer man den slingrande landsvägen ca 12 km. Då ser du Öretjärnet på höger sida om vägen. Reservatets parkering med information om reservatet ligger inom reservatsområdet, på höger sida om vägen 300 meter efter tjärnet.