Norra Lien Naturreservat

Söder om Koppom. Användes förr till säterdrift. I området finns många beskuggade lodytor (berg och klippor), lövskog och trädbeväxta myrar. Området har flera rödlistade arter.

Namn
Norra Lien

Adress Koppom

Beskrivning
Naturreservat, 109 ha. Området har ett stort botaniskt och zoologiskt värde, då det har livsmiljöer för ett stort antal vedlevande insekter samt kryptogamer såsom lavar, mossor och svampar.

Vägbeskrivning
10 km söder om Koppom